Wymagania dla podłoża betonowego pod posadzki żywiczne

Wymagania dla podłoża betonowego pod posadzki żywiczne

Wymagania dla podłoża betonowego pod posadzki żywiczne

 

Jakie wymagania musi spełnić podłoże betonowe, na którym wykonana zostanie posadzka żywiczna?

Podłoże betonowe lub jastrychowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami (PN-88/B-06250 i PN-62/B-10144) lub innymi, określonymi w dokumentacji wymaganiami.

• Grubość podłoża betonowego lub jastrychowego, klasa i rodzaj zbrojenia muszą wynikać z wielkości przewidywanych obciążeń użytkowych.

• Podłoża posadowione na gruncie muszą posiadać sprawną izolację przeciwwilgociową.

• Klasa betonu: zgodnie z wymaganą dla przeniesienia obciążeń

• Wytrzymałość na rozrywanie min. 1,5 MPa

• Okres dojrzewania betonu: min. 21 dni

• Wilgotność wagowa betonu: max. 5 %

• Równość podłoża betonowego max. 5 mm/2m

• Równość podłoża z zaprawy max. 2 mm/2m

• Odchylenie od projektowanych płaszczyzn +/- 2 mm/1m

• Wymagane spadki posadzki powinny być ukształtowane w podłożu betonowym.

• Podłoże betonowe powinno być jednorodne, bez rys, spękań ubytków, wolne od zanieczyszczeń.

Uwaga: W przypadku szczególnych wymagań w zakresie równości i poziomu powierzchni posadzki epoksydowej, podłoże betonowe należy wykonać zgodnie z tymi wymaganiami.

 

Warunki technologiczne wykonania posadzek epoksydowych i poliuretanowych:

• Temperatura w pomieszczeniu powinna wynosić min. 15 C.

• Temperatura podłoża powinna wynosić min. 12 C.

• Pomieszczenie powinno być wentylowane conajmniej grawitacyjnie.

• Wilgotność względna powietrza w miejscu robót powinna wynosić max. 70%.

• W czasie trwania robót i w okresie dojrzewania posadzki pomieszczenie powinno być zabezpieczone przed wpływem czynników zewnętrznych (wilgoć, kurz itd.).

 

Zapraszamy do kontaktu!